SZC logo

Érdi Szakképzési Centrum

OM kód: 203036 | 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi út 63.

Intézmény logo

Érdi Szakképzési Centrum Kiskunlacházi Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Az intézmény jövőképe

Az intézmény jövőképeAz intézmény jövőképe – Érdi SZC Kiskunlacházi Technikum és Szakképző Iskola

Készítette: Nagy Zsuzsanna Judit

igazgató2022.04.15.Az intézmény küldetése

A nemzetnevelés nem egyéb, mint az európai hivatás és szerep magyar lehetőségeinek tudatosítása a nemzet lelkében” Márai Sándor, 1942.

Iskolánk a térség meghatározó szerepű középfokú oktatási intézménye, mely rugalmasan alkalmazkodik a nemzeti oktatáspolitikához, a régióban található cégek és vállalkozások munkaerő piaci igényeihez illetve a beiskolázási körzetben élő szülők elvárásaihoz.

Az intézmény több szintű oktatás folytat: nappali tagozaton technikumi és szakközépiskolai osztályokat, esti tagozaton pedig a felnőtt szakképzésben vállal kiemelkedő szerepet.Tanulóink a térség számos településéről érkeznek, de szoros tanulói közösséget alkotnak. Tisztelik egymás értékeit, ápolják és gazdagítják iskolánk hagyományait. Felvett tanulóink összetétele heterogén. Magatartásuk és a tanuláshoz való viszonyuk változatos. Iskolánk mindent megtesz annak érdekében, hogy valamennyi tanulónk, legyen az átlag közeli, kiemelkedő tehetségű, vagy tanulási nehézségekkel küzdő, megkapja a számára legmegfelelőbb fejlesztést.

 

A jól működő partnerkapcsolataink, a korszerű technikai háttér, felszerelt tanműhelyek és a szülők támogatása erősíti iskolánk eredményes szakmai munkáját. Pályázatokon történő eredményes részvétellel az iskola rendszeresen vesz részt külföldi szakmai programokon, melyekkel szélesítjük tanulóink látókörét, színesítjük szakmai tapasztalataikat.

 

Meggyőződésünk, hogy a munka világában jól felkészült, széles látókörrel rendelkező szakemberekre és a munkaerőpiacon eladható szakmákra van szükség. Ezért iskolánk a jövőben még szorosabban kíván együttműködni a duális képzőhelyekkel. Ennek az együttműködésnek legfőbb stratégiai célja egy olyan hatékony és versenyképes szakképzési rendszer működtetése, amely rugalmasan alkalmazkodik a munkaerőpiac elvárásaihoz. Partner iskolaként ezeknek a céloknak a megvalósulásához úgy járulunk hozzá, hogy a közös projekt keretében végrehajtott szakmai program kidolgozásával illetve tananyag- és módszertani fejlesztés segítségével növeljük a szakmai oktatás színvonalát, és olyan szakmai ismeretek és kompetenciák birtokába juttatjuk tanulóinkat, hogy a végzettségük megszerzését követően azt a munka világában megfelelő módon kamatoztatni tudják.

Iskolánk tudatosan vállalt küldetése az esélyteremtés: célunk, hogy a kedvezőtlen szociokulturális háttér vagy az egyéni adottságok miatti hátrányokat enyhítsük a középiskolai évek alatt, és a felzárkóztatás – tehetséggondozás kettős feladatának megfelelve, tanítványainkat hozzásegítsük ahhoz, hogy képességeiket minél jobban kibontakoztathassák. A hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók számára hátránykompenzációs rendszert működtetünk, amelynek keretében mentortanáraik irányításával egyéni felzárkóztató-fejlesztő és pályaorientációs foglalkozások segítik őket abban, hogy egyenlő esélyekkel lépjenek a következő képzési szakaszba.

A jövőben – a készségfejlesztés–ismeretátadás megfelelő egyensúlyát kialakítva – a tanítás-tanulás folyamatában a tevékenységközpontúságra fókuszálunk, hogy a minél sokoldalúbb foglalkoztatás révén tanulóink elsajátítsák az önálló ismeretszerzés és tanulás technikáit, hozzászokjanak a kitartó munkavégzéshez, illetve fejlesszük azokat a kulcskompetenciákat, amelyek segítségével képesek lesznek megfelelni az élethosszig tartó tanulás kívánalmának, és helyt állni a munka folyamatosan változó világában. Célunk elérésének alapvető feltétele a mára elodázhatatlanná vált módszerbeli megújulás és a hagyományos tanárszerep átértékelése, amely mind a pedagógusoktól, mind a diákoktól szemléletváltást igényel.

A korszerű tanítási módszerek alkalmazása egyben a tanulók személyiségfejlesztését is szolgálja, amelyet egyik legfontosabb pedagógiai feladatunknak tartunk. Nevelő munkánk elsődleges célja, hogy tanulóinkat segítsük a reális önkép és a pozitív értékrend kialakításában, hogy a közösségi együttélés szabályait elsajátítva cselekedeteiket a másik ember iránti tisztelet és tolerancia vezérelje, és felnőtt életükben is az együttműködést válasszák a versengés helyett. Az egészségnevelés és a környezettudatos gondolkodás kialakítása mindig is kiemelt célja volt pedagógiai munkánknak, de a jövőben még nagyobb figyelmet szentelünk ezeknek a területeknek. Fontosnak tartjuk azt is, hogy – a kedvezőtlen szociokulturális háttér hatását ellensúlyozva – kialakítsuk tanulóinkban a szabad idő kulturált eltöltésének igényét, ezért a kínálatot még inkább szélesítve, változatos kulturális és sportprogramokat szervezünk a diákok számára.

Iskolánk szellemiségét a jövőben még inkább a nyitottság és a partnereinkkel való együttműködés határozza meg. A partnerközpontú működés jegyében az iskola minőségcéljainak meghatározásakor fokozottabban figyelünk legfőbb partnereink, a tanulók és a szülők igényeire, és rendszeres elégedettségmérésre alapozva jelöljük ki az intézményfejlesztés irányait. Arra törekszünk, hogy még közvetlenebb kapcsolatot alakítsunk ki a szülőkkel, hogy a személyes „megszólítás” révén elkötelezettebbé váljanak közös céljaink megvalósításában. 

Iskolánk jövőjének építéséhez biztos alapot jelent a szakmailag jól képzett, elkötelezett oktatókból álló oktatói testület, amely a munka világának elvárásaihoz rugalmasan alkalmazkodva, nyitott a folyamatos megújulásra, ugyanakkor értékeink, hagyományaink megőrzését is feladatának tekinti. Iskolánk legfőbb értékének az együttműködésre, bizalomra épülő emberi kapcsolatokat tekintjük, és a jövőben még inkább arra törekszünk, hogy a világban fokozódó értékzavart és ellenséges vetélkedést ellensúlyozva olyan szeretetteljes, barátságos légkört teremtsünk, amely érzelmi biztonságot nyújt tanítványaink számára.

Iskolánkban olyan kiegyensúlyozott, vidám diákokat szeretnénk látni, akik az iskola által közvetített értékrend tudatában és biztonságot nyújtó világában a tanulásra és a tudásra építve tervezik jövőjüket.Intézményünk vezetése és valamennyi munkatársa elkötelezett és felelősséget érez a jogszabályokban meghatározott és a szakmailag elvárható minőségi követelmények kielégítése, valamint a képzési tevékenység folyamatos fejlesztése iránt.
Partnereink

SZC logo

Érdi Szakképzési Centrum


Érdi Szakképzési Centrum Kiskunlacházi Technikum és Szakképző Iskola

2340 Kiskunlacháza, Rákóczi út 63.

Telefon: +3624535090

E-mail: klasszki@gmail.com

OM azonosító: 203036


2024Érdi Szakképzési Centrum Kiskunlacházi Technikum és Szakképző Iskola